Tietosuoja

Rytmimusiikkiopisto Taukon asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27.4.2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

1. Rekisterin nimi

Rytmimusiikkiopisto Taukon oppilas- ja työntekijärekisteri.

 

2. Rekisterin ylläpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Musiikkikoulu Tauko Oy, y- 0840401-8
Pihatörmä 1 A
02240 Espoo
Yhteyshenkilö tj. Gunilla Strandman-Buckbee
puh. 0400 794621, mail: nilla(at)tauko.com
Käytössä on Filemaker-ohjelmalla luotu rekisteri.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietoja käytetään oppilaiden opintojen ja opintosuoritusten kirjaamiseen. Yhteystietoja (oppilaiden ja huoltajien postiosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet) tarvitaan myös laskutusta, koulun tiedotteiden sekä opettajien yhteydenpitoa varten. Edellä kuvattu tehtävien hoito muodostaa oikeutetun edun.

 

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää musiikkikoulun oppilaiden, alaikäisten oppilaiden vanhempien ja opettajien henkilötietoja. Henkilötiedot on kerätty Filemaker-kortistoon jossa myös laskutus tapahtuu. Rekisterissä käsitellään edellä määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sukupuoli. Tilastotietoja varten rekisteriin kerätään myös tieto henkilön monikielisyydestä ja päättötodistusta varten oppilaan yksilöimistä varten henkilötunnus. Alaikäisten oppilaiden huoltajien tiedot ovat etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Opettajien tiedot ovat etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Lisäksi rekisterissä on opintojen alkamis- ja päättymispäivämäärät, opintosuoritukset sekä valokuvien, videoiden ja tuotosten käyttölupa tai -kielto. Reskontran puolella on laskutus ja -perintätiedot.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri perustuu Rytmimusiikkiopisto Taukon oppilaaksi ilmoittautuneiden antamiin tietoihin.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei tietoluovutuksia.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei muodosteta pysyviä manuaalisia aineistoja. Mahdolliset tilapäiset ja työaikaiset listaukset hävitetään käytön jälkeen.

B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Rekisterin tietoja säilytetään tietokantamuodossa suojatulla serverillä. Rekisterin tietoja on mahdollista käyttää ainoastaan käyttöliittymän avulla ja vain kirjautumalla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla tunnistautuneena käyttäjänä. Käyttäjän ja järjestelmän välinen liikenne tapahtuu Ipsecsuojatussa sisäisessä verkossa.

Rekisterin käyttäjillä on vain heidän työtehtäviensä kannalta tarpeelliset oikeudet käsitellä tietoja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tieotihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottanuksellisesti, Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

9. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys musiikkikoulun toimistoon ja rekisterin ylläpitäjään.

 

10. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tiedot tuhotaan välittömästi, kun henkilön tiedot käyvät tarpeettomiksi rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Oppilas- ja opettajatiedoista säilytetään tarpeelliset tiedot tulevia todistustarpeita varten.